Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

společnosti Akcehned.cz, Akciahned.sk Gabriela Adámková, IČ: 69690529 se sídlem Středová 5668, 760 05 Zlín (dále jen „Provozovatel“)

pro přístup a užití webových stránek www. akcehned.cz a aplikace pro smartphony Akcehned.cz (dále jen „Podmínky“)


I. Úvodní ustanovení

1. Gabriela Adámková provozuje a spravuje internetový portál na webové stránce www.akcehned.cz (dále jen „Portál Akcehned.cz“) a aplikaci pro smartphony Akcehned.cz (dále jen „Mobilní aplikace“). Provozovatel pronajímá Portál Akcehned.cz i Mobilní aplikaci a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb, akcí, slev nebo nákupu zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci i (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál Akcehned.cz nebo do Mobilní aplikace, a dalším používání Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace, jakož i další související právní vztahy.
3. Uživatel vstupem na Portál Akcehned.cz nebo do Mobilní aplikace, tak i registrací/přihlášením stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Portál Akcehned.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Akcehned.cz.


II. Použití Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace

1. Přístup a používání Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Akcehned.cz a do Mobilní aplikace (tj. náklady na internetové připojení aj.).
2. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
3. Provozovatel pronajímá Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu Akcehned.cz a v Mobilní aplikaci a taktéž neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Akcehned.cz a v Mobilní aplikaci ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Akcehned.cz a v Mobilní aplikaci.
4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Akcehned.cz a do Mobilní aplikace, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Akcehned.cz a v Mobilní aplikaci, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Akcehned.cz nebo Mobilní aplikace, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Akcehned.cz nebo v Mobilní aplikaci může dojít k opuštění Portálu Akcehned.cz nebo Mobilní aplikace a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Akcehned.cz a do Mobilní aplikace.
7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Akcehned.cz a do Mobilní aplikace či systému, který realizuje přenos z Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace třetím osobám.


III. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí, případně neregistrovaných Uživatelů. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení z Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace.
2. Ochrana osobních údajů Uživatele, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace o změně ve svých Osobních údajích.
6. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Akcehned.cz.
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele Portálu Akcehned.cz.
9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce nebo při registrastraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.


IV. Autorská práva

1. Provozovatel je vlastníkem Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace.
2. Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Akcehned.cz a k Mobilní aplikaci.
3. Obsah Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.


V. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
2. veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
3. se před zahájením užívání Portálu Akcehned.cz nebo Mobilní aplikace důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
4. bude používat portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci, vkládat do nich prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Provozovatel právo tyto účty zablokovat a smazat.
2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
1. užívat Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci v rozporu s těmito Podmínkami,
2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace způsobem způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo Zájemce,
3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Akcehned.cz nebo Mobilní aplikace,
5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace. Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
1. nebude používat Portál Akcehned.cz a Mobilní aplikaci, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Akcehned.cz a Mobilní aplikace, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Akcehned.cz a Mobilní aplikací se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Akcehned.cz nebo do Mobilní aplikace realizován.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. ledna 2014
Ve Zlíně, dne 15. ledna 2014